White Mountain and Tawny Plain: Hauser, Günter
White Mountain and Tawny Plain: Hauser, Günter