Cordillera Huayhuash Peru: Kinzl, Hans, Erwin Schneider & Arnold Awerzger
Cordillera Huayhuash Peru: Kinzl, Hans, Erwin Schneider & Arnold Awerzger