Mountains of Pakistan: Raza, M. Hanif
Mountains of Pakistan: Raza, M. Hanif